Стимулювання навчальної діяльності шко­лярів

При викладанні математики рекомендуємо вико­ристовувати такі системи навчання, які забезпечують розвиток пізнавальних здібностей учнів, вводити у прак­тику роботи елементи модульно-розвиваючого навчан­ня, інтерактивні технології.

Тому перед сучасною школою стоять завдання: розвиток і формування соціаль­но зрілої, працелюбної творчої особистості, яка має не тільки здібності, а й потребу саморозвитку та самовдос­коналення, що є дуже актуальними в даний час.

Питання стимулювання навчальної діяльності шко­лярів є одним із найважливіших у сучасній педагогічній науці і практиці. Провідним видом діяльності учнів є навчання.

Серед методів, засобів та прийомів навчання, що сти­мулюють активізацію пізнавальної діяльності впроваджується:

•мотивація навчальної діяльності;

•інтерактивні технології навчання;

•особистісно-орієнтоване навчання;

•метод проблемно-пошукового навчання;

•комп'ютеризація навчального процесу;

•розширення форм самостійної роботи.

Важливим фактором активізації розумової діяльності учнів є мотивація та усвідомлення мети навчання, підви­щення інтересу до вивчення даного матеріалу, регу­лярність і систематичність виконання домашніх завдань, їх глибока перевірка, яка носить не стільки контролюю­чий, скільки навчальний та узагальнюючий характер.

Особливу роль у формуванні творчої активності учнів відіграє мотиваційний фактор, який дозволяє розвивати логіку мис­лення в учнів.

Не менш важливим для зацікавлення учнів пред­метом є демонстрація прикладного значення матеріалу, опора на життєвий досвід, відомості з історії математи­ки, короткі повідомлення про українських математиків.

Для того, щоб учні вчилися із захопленням, рекомендуэмо урок починати вступом, який розкриває учням практич­ну цінність матеріалу, відкриває їм нові знання. Дуже важливою є позитивна установка на урок.

Досить добрі результати для розвитку пізнавальної діяльності дають уроки з інтерактивними технологіями навчання.

Використовуючи комп'ютерні технології, реалізовує основний принцип особистісно-орієнтованого підходу в освіті — принцип діяльності.

Поєднання традиційних форм і видів роботи на уроці з комп'ютерною підтрим­кою дає можливість вчителю максимально диференціюва­ти та індивідуалізувати навчання, зробити процес на­вчання творчим, дослідницьким. Крім того, формується ситуація психологічного комфорту, яка створює мож­ливість пізнавального та емоційного розкріпачення учнів.

Одним із най­ефективніших засобів пробудження в учнів інтересу до математики є добре організована і вміло поставлена позакласна робота. Вона сприяє підвищенню математич­ної культури учнів, розвитку їх мислення і взагалі тих якостей, сукупність яких називається математичними здібностями.

Виявлення обдарованих учнів і робота з ними дає позитивні результати: призові місця на шкільних та ра­йонних олімпіадах.

Кожен учитель обирає свій власний шлях у викла­данні предмету, постійно шукає нові прийоми стимулювання учнів до навчання і створення їх емоцій­ного настрою.

Сучасна освіта - це перш за все становлення особистості з її неповторною індивідуальністю, духовністю та творчістю. Навчання і розвиток людини взаємопов'язані з її творчістю: розвивається лише той, хто створює нове, хто виходить за рамки стереотипного мислення, реалізує можливості свого внутрішнього світу.

Математичні здібності виявляються в тім, як швидко, глибоко і настільки міцно учні засвоюють математичний матеріал. Велику увагу необхідно приділяти розвитку уяви, нестандартного мислення і фантазії учнів. Тому уроки можуть бути грою, змагання з появою казкових героїв. Залежно від теми, мети та класу. в якому проходить урок, проводити уроки-лекції, уроки-практикуми, уроки-семінари, уроки систематизації та узагальнення знань у формі подорожей, конкурсів, матеатичних змагань. М.Горький писав: "Гра - це шлях дітей до пізнання світу, в якому вони живуть і який покликані розуміти". Одним з найефективніших засобів пробудження і підтримки в учнів інтересу до математики є добре організована й уміло продумана позакласна робота.

Кiлькiсть переглядiв: 37

Коментарi